Het RIVM en het CBS komen in hun rapport “Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021”  tot de conclusie dat de oversterfte niet toe te schrijven is aan de vaccins, want die worden juist gecorreleerd met een afname van sterfte. Het beschermt daarnaast met een effectiviteit van 90% en na 2 maanden daalt dat naar 80%. Hoe zijn ze tot die conclusie gekomen?

 

Vaststelling COVID-19 sterfte

De vaststelling van COVID-19 sterfte wordt doorgaans doorgegeven aan het GGD en die cijfers worden door het RIVM geregistreerd. Het doorgeven aan de GGD is echter niet verplicht en de cijfers van de GGD/RIVM zijn daarom een onderschatting. Bij het CBS gaat men uit van gemeentecijfers, waarbij de doodsoorzaak vastgesteld is door schouwartsen die 5 categorieën hanteren die strekken van virus geïdentificeerd tot vermoedelijke COVID-19. Die cijfers zijn dus veel completer dan die van de GGD. Deze cijfers worden 4 maanden later door het CBS gepubliceerd, terwijl de cijfers van de GGD dezelfde week al worden vrijgegeven. Daarom ontstaat vaak veel verwarring over de cijfers. Toch zijn deze cijfers niet compleet, omdat er ook de schouwarts administratieve fouten maakt en COVID-19 vergeet te noteren. Sommige critici zullen ook stellen dat er teveel ‘vermoedelijk COVID-19’ registraties zijn. Ook is de kritiek dat er te weinig transparantie is wat betreft de data. Die kritiek is overigens geheel terecht. Omdat de registraties fouten kunnen bevatten wordt er daarom via een populatie attributieve fractie (PAF) methode eveneens de COVID-sterfte bepaalt. Dat is een epidemiologische techniek die ‘gaten’ in de administratie moet afvangen. Het is een extra controle. Daarna is er een redelijk compleet beeld van wat er aan COVID-19 sterfte is. In totaal zijn er over 2020 en 2021 bijna 40.000 doden geteld en 19.500 voor 2021. Aangezien de oversterfte 30.000 groot is, verklaart dat niet de gehele oversterfte.

 

Oversterfte

Op basis van de groei van de bevolking, levensverwachting, de vergrijzing en seizoensinvloeden kan men een goede schatting maken van de te verwachten sterfte. Aangezien voorspellen moeilijk is, vooral als het gaat om de toekomst zoals Niels Bohr grapte, is er een onzekerheidsmarge. Een bepaalde bandbreedte van de schatting. Pas als de sterfte buiten die bandbreedte treedt, dus flink groter of kleiner is dan de verwachting, spreekt men respectievelijk van over- en ondersterfte. De oversterfte wordt door het CBS gerapporteerd over de drie leeftijdsgroepen 0-50, 50-65 en 65-80 jaar. De jaren 2020 en 2021 laten over het hele jaar flinke oversterfte zien, maar zoals gezegd kan dit grotendeels, maar niet geheel verklaard worden door het COVID-19.

CBS oversterfte 2020-2021 minus COVID sterfte

Onverklaarde oversterfte

Kamerlid Pieter Omtzigt deed een motie voor onderzoek naar oversterfte in het laatste half jaar van 2021, aangezien de oversterfte flink toenam, tijdens en na het vaccineren van Nederland. Opvallend was dat er ook oversterfte was in de leeftijdsgroep 0-50 in augustus tot het einde van het jaar. Dat is de groep die het minst kwetsbaar is voor het coronavirus, waardoor een vermoeden ontstond dat er een andere oorzaak moest zijn. Het rapport stelt dat er geen verklaring is voor de onverklaarde oversterfte, maar doet wel aanbevelingen voor een vervolgonderzoek waarbij er gekeken kan worden naar besmettingen, ziekenhuisgegevens, etc. In dit rapport lag de nadruk op het vinden van een eventuele correlatie tussen vaccins en oversterfte. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat er zoveel door elkaar loopt zoals de maatregelen zelf, uitgestelde zorg of zelfs weersinvloeden.

 

Oversterfte door vaccins

Het idee van sterfte door vaccins is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want elk vaccin activeert het immuunsysteem en dat leidt tot bijvoorbeeld een verhoogde hartslag met een toename van 5-15 slagen per minuut. Als men een zwak hart heeft, dan kan het problemen leveren. Dat kan sterfte veroorzaken bij ouderen en ontsteking aan het hart en hartzakje in de jongere populatie. Dat effect van een verhoogde activiteit van het immuunsysteem door vaccinatie is tijdelijk, meestal enkele dagen en bij hoge uitzondering enkele weken. Een afkapppunt van 8 weken is daarom redelijk, waarbij je kijkt of er sprake is van verhoogde sterfte binnen 8 weken bij de groep die gevaccineerd is. Ook in de tijdvakken die erna volgen zien ze weliswaar meer sterfte, maar nog steeds 80 procent bescherming van de vaccins. De onderzoekers stellen vast dat dat niet het geval is. In tegendeel, men ziet in dat tijdvenster juist een daling van sterfte bij de gevaccineerden voor alle doodsoorzaken. Dat is volstrekt logisch, omdat een infectie een onderliggende ziekte kan verergeren, maar als men beschermd is tegen die infectie en afstand houdt, dan dalen ook de andere doodsoorzaken. Er is geen biomedische plausibele reden waarom sterfte na die 8 weken het gevolg is van het vaccin, aangezien het potentieel schadelijke spike-eiwit vooral lokaal blijft in de spier waar geïnjecteerd is en slechts in minuscule hoeveelheden verspreidt naar andere delen van het lichaam. Aangezien dat eiwit niet aan een virus zit dat zichzelf kan kopiëren, zal het spike eiwit van het vaccin ook niet toenemen, maar juist afnemen. Het is dan ook binnen 10 dagen uit het lichaam verdwenen, omdat het afgebroken wordt. Daarnaast volgt LAREB ook actief 28.000 deelnemers, niet te verwarren met de passieve registratie. LAREB controleert ook eventuele sterfgevallen om te zien of ze afwijken van het gemiddelde. Als elke 15 minuten iemand overlijdt aan een hartaanval, dan zullen er ook gevallen zijn die plaatsvinden binnen enkele weken na het vaccineren als je 1 miljoen prikken per week zet. Als het aantal hartaanvallen niet toeneemt, dan is het weinig aannemelijk dat de sterfte het gevolg is van vaccineren. Daarnaast controleren ze het medisch dossier en samen kunnen ze tot een solide verklaring komen. Interessant is dat juist het aantal ziekenhuisopnames van de leeftijdsgroepen in april/mei 2021 onder de 60 jaar begon toe te nemen, terwijl de totaalopnames juist met 8 procent waren afgenomen. In de groep 80-plus, die grotendeels gevaccineerd was, nam het in diezelfde periode met 60 procent af.   

 

Oversterfte ondanks vaccins

Als vaccins dan zo goed werken als het RIVM/CBS en overigens alle wetenschappelijke publicaties beweren, hoe komen we dan aan oversterfte? Is niet iedereen beschermd? Dat is inderdaad het enige juiste antwoord. Zo beschermt het vaccin 90 en niet 100 procent. Het betekent concreet dat 10 procent van de 6 miljoen 50-plussers potentieel kwetsbaar zijn. Tien procent is een aanzienlijk verbetering ten aanzien van 100 procent, maar bij miljoen mensen is dat ruim voldoende om tot een zorginfarct te leiden. Daardoor worden screening en behandelingen uitgesteld. In het jaar 2021 hebben we tot twee maal toe langs code zwart geschuurd. Het betekent dat urgente operaties aan kanker en aan het hart zijn uitgesteld. Samen met de honderdduizenden overige uitgestelde behandelingen zal dat vroeg of laat komen met een prijs zoals oversterfte. Bij elkaar stuwt de dreiging van een zorginfarct de oversterfte op, ook ondanks zeer effectieve vaccins.   

 

Oversterfte door maatregelen

Het is zonder meer waar dat maatregelen nadelige effecten hebben op mensen. Ze bewegen minder en vooral de jongeren knappen er mentaal niet zo van, los nog van het gegeven dat je financiële stress kunt hebben als je minder omzet draait. Het zijn de verhalen die we horen en de tragedies die we zien. Wat we niet zien is wat er gebeurt als er geen maatregelen worden genomen. Ook daar zijn echter goede casestudies naar gedaan. Zo blijkt uit een recent onderzoek met 15 landen dat vroegtijdig maatregelen nemen leidt tot minder besmettingen, minder sterfte en een betere mentale gezondheid. Zweden, het land dat het meest bekend staat om haar vrijzinnig beleid, heeft het beter gedaan dan de meeste Europese landen, maar niet beter dan de buurlanden. Het vergelijk met Europese landen is ongepast, omdat ze niet op dezelfde breedtegraad zitten en seizoensinvloeden anders zijn. Ook Is Zweden een rijk land net als de buurlanden in tegenstelling tot Italië dat het faillissement al decennia voor zich uitschuift. Als laatste is het belangrijk om te melden dat Zweden net als de buurlanden een sociaaldemocratisch bestuur heeft. Ook in die zin is het vergelijkbaar. De Scandinavische buurlanden hadden wel lockdowns én een proactief beleid, maar Zweden had juist meer zieken, meer (over)sterfte, meer werkeloosheid en meer mentale problemen zonder enig economisch voordeel, zoals je kunt lezen in onze analyse. Als maatregelen leiden tot oversterfte, dan hadden de overige Scandinavische landen slechter moeten scoren dan Zweden. Verder blijkt uit de derde golf in Nederland dat wij op 25 september volledig open waren met de QR-code. De week erop namen de besmettingen, volgens de rioolwaarden, al toe en 7 weken later steeg de oversterfte. Op 13 november ging echter de eerste maatregel in met een vroege sluit van de horeca. Het idee dat oversterfte het gevolg is van maatregelen is chronologisch inconsistent, aangezien de oversterfte plaatsvond voor de eerste maatregel tijdens de derde golf. Het patroon is overduidelijk met de analyse van 15 landen, maar ook van de Scandinavische landen. Te laat inzetten van maatregelen leidt tot uitstel zorg, oversterfte en vervolgens tot een lockdown.

 

Ontstond de oversterfte tijdens de derde golf door de maatregelen of vaccins of juist een gebrek eraan?

In dit overzicht tref je vier tijdstippen waarop de maatregelen werden geïntensiveerd gemarkeerd als A-D. In alle gevallen stegen eerst de besmettingen (volgens rioolwaarden) en in drie van de vier gevallen volgt dan de oversterfte na ongeveer 7 weken, waarna maatregelen worden genomen. Als maatregelen de oversterfte veroorzaken dan is het vreemd dat de oversterfte voor de maatregelen ontstaan. Daarnaast zie je dat er na vaccinatie of boostcampagne ondersterfte volgt. De oversterfte eind zomer viel samen met de veel virulentere delta variant en het openen van de superspreader events zoals nachtclubs. Het zijn de besmettingen die de oversterfte drijven, maar ook dan is het effect van de vaccins goed waarneembaar. De verhouding rioolwaarden en ziekenhuisopnames zijn volledig veranderd. Er zijn veel meer besmettingen nodig om hetzelfde aantal mensen in het ziekenhuis te krijgen.  

Conclusie

Oversterfte kan verschillende en waarschijnlijk meerdere oorzaken hebben. Het idee dat het toe te schrijven is aan vaccins is wellicht intuïtief, maar tegelijkertijd ook de verklaring die het meest in strijd is met de feiten. Het is biomedisch onlogisch, maar ook statistisch onhoudbaar. Zo weten we dat de gemeenten met de laagste vaccinatiegraden de meeste oversterfte hadden in 2021. Er is niets wat wijst op een verband met vaccins. Besmettingen daarentegen vertonen een consistente correlatie met ziekenhuisopnames. Die toename van besmettingen hangt ook samen juist met minder en niet meer maatregelen. Die besmettingen verklaren ook een groot deel van de oversterfte binnen 7 weken, maar er is vertraagde sterfte omdat besmettingen ook leiden tot meer diabetes, hartkwalen en sterfte over een periode van 6 tot 12 maanden zo toont de literatuur. Op basis van de huidige kennis, is er maar een enkele conclusie mogelijk. Oversterfte ontstaat vooral omdat maatregelen te laat en te laks worden genomen.